Cookie information

DU BESTEMMER OVER DINE DATA
Vi bruger cookies til at personalisere din brugeroplevelse, til markedsføring og til at undersøg, hvordan vores besøgende anvender vores hjemmeside.

Hvis du giver dit samtykke, så tillader du, at vi sætter cookies (enten i form af egne cookies og/eller fra tredjeparter), og at vi behandler de personoplysninger, som indsamles via de cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik, hvor du også altid har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Herunder kan du vælge cookies til eller fra. Navnet på de forskellige typer af cookies fortæller, hvilket formål de tjener.

0
Downloads Kundelogin
Indtast din søgning
 
SafcoFronts.dk

Salgs- og leveringsbetingelser for Safco International A/S

(idet følgende kaldet Safco)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordre og leverancer i det omfang de enkelte punkter ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. Tilbud og accept

1.1 Kun skriftlig tilbud er gældende for Safco A/S.

1.2 Tilbud er gældende i 30 dage.

1.3 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Safco A/S har givet accept i form af ordrebekræftelse. 

1.4 Det påhviler køberen at kontrollere ordrebekræftelsen ved modtagelse af denne og senest 2 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelse at give skriftlig meddelelse pr. e-mail om eventuelle rettelser og fejl/mangler i ordrebekræftelsen. Eventuelle rettelser efter 2 hverdage kan kun ske med Safco A/S' skriftlige accept. Ved ændring oplyser Safco A/S ny pris og leveringstid. Rettelsesomkostninger udgør minimum 1.000 kr. Der pålægges desuden et administrationsgebyr på kr. 1.000 ved ændring af faktura efter udstedelse af denne.

1.5 Ved bulk forsendelser (større kvantum) kan leveringsmængden svinge +/- 10% pr. bestilt varelinje.  

2. Priser

2.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms, offentlige afgifter, fragt, emballage, montering og eventuelle gebyrer. Safco A/S forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, told og afgifter samt begivenheder omfattet af punkt 7.

3. Betaling

3.1 Betalingsbetingelser fremgår som udgangspunkt af ordrebekræftelsen. Såfremt betalingsbetingelserne ikke fremgår af ordrebekræftelsen, skal betaling erlægges inden 14 dage fra fakturaens udstedelse. En forudsætning for varekredit er, at køber kan kreditforsikres. Safco A/S forbeholder sig retten til før levering at afkræve garanti for betaling eller betaling forud.

3.2 Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er Safco A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt at kræve rykker-og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilskrevne renter og rykkergebyrer forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

3.3 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb, medmindre Safco A/S skriftlig har accepteret dette.

3.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Safco A/S, er Safco A/S i tilfælde af købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller af at køber stiller fornøden sikkerhedsstillelse. Desuden er Safco A/S berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, indtil forfaldne beløb er betalt.

4. Levering og leveringstid

4.1 Levering af varer fra Safco A/S sker i henhold til Incoterms 2020 EX WORKS Safco A/S’ adresse.

4.2 Safco A/S kan levere før tid, medmindre andet er aftalt.

4.3 Varer leveres i standardemballage.

4.4 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Safco A/S.

4.5 Ved levering på paller beregnes et særskilt gebyr for disse.

4.6 Safco A/S vil informere kunden, såfremt leveringstiden ikke kan overholdes. Safco A/S er forpligtet til at meddele årsagen til forsinkelsen og samtidig give en ny leveringstermin.

5. Ejendomsforbehold

5.1 Safco A/S forbeholder sig retten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

6. Returvarer

6.1 Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Safco A/S. Specialproducerede varer tages dog ikke retur.

6.2 Varer der returneres skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original ubrudt emballage

6.3 Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20 % af salgsprisen ekskl. moms, hvis ikke andet er aftalt.

6.4 Returnering sker for købers regning og risiko.

7. Force majeure

7.1 Køber kan ikke rejse krav imod Safco A/S i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom bran, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, pandamier, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

8. Reklamation og forældelse

8.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelse og inden en vare tages i brug/bearbejdes, at undersøge leverede varer, for at sikre disse er mangelfrie.

8.2 Reklamation skal fremsættes skriftligt og for synlige mangler samt mangler, der burde være opdaget ved købers undersøgelse af varen jf. punkt 8.1. senest 5 arbejdsdage fra fakturadato eller leveringsdato, såfremt denne ligger senere. I øvrige tilfælde skal reklamation ske senest 5 hverdage efter at køber blev bekendt med det forhold, der gav anledning til reklamationen. I modsat fald kan der ikke tages hensyn til reklamationen.

8.3 Safco A/S’ ansvar for mangler jf. nedenfor under punkt 10.2 og 10.3, bortfalder i øvrigt, såfremt Safco A/S ikke har modtaget reklamation frakøber senest 1 år efter varens levering.

8.4 Køber er forpligtet til ved levering at kontrollere forsendelsen for fragtskader eller colli mangler, inden der kvitteres på fragtbrev. Såfremt der er fragtskader og/eller colli mangler, skal det noteres på fragtbrev inden kvittering. I mods fald bortfalder købers reklamationsret for transportskader og colli mangler.

9. Ansvar

9.1  I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes Safco A/S, er Safco A/S ansvarlig for købers dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingens erstatning for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset så erstatningen ingensinde kan overstige den aftalte købesum for de forsinkede varer.

9.2 Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, som kan gøres gældende overfor Safco A/S, er Safco A/S efter eget valg berettiget til at foretage udbedring eller omlevering, såfremt dette sker senest 60 dage efter, at køber overfor Safco A/S skriftligt har foretaget rettidig reklamation over den pågældende mangel på en sådan måde, at Safco A/S har mulighed for at tage stilling til, om Safco A/S ønsker at udbedre eller omlevere.

Såfremt det leverede - af køber - er bragt uden for Danmark, er køber forpligtet til enten for egen regning at transportere det leverede til Danmark eller at betale samtlige Safco A/S’ ekstra omkostninger ved at udbedre udenfor Danmark. Såfremt Safco A/S foretager udbedring eller omlevering, er køber ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod Safco A/S som følge af de konstaterede mangler. Såfremt Safco A/S ikke foretager udbedring eller omlevering, er Safco A/S forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for Købers evt. driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset, så erstatningen ingensinde kan overstige den aftalte købesum.

9.3 Tab, udgifter eller omkostninger der skyldes, at Safco A/S’ produkt af køber eller senere erhververe er blevet indført i eller gjort til en bestanddel af andre produkter, kan ikke gøres gældende overfor Safco A/S.

9.4 Safco A/S fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at Safco A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand. I den udstrækning at Safco A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Safco A/S skadesløs i samme omfang, som Safco A/S’ ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler produktansvarssagen mod Safco A/S.

10. Tegninger, billeder og beskrivelser

10.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.

10.2 Alle fremsendte tegninger, billeder og beskrivelser forbliver Safco A/S’ ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Såfremt det er et krav fra køber for at kunne gennemføre et projekt, kan Safco A/S udlevere tegninger, billeder og dokumentation, der er nødvendig for at sætte køber i stand til at opstille og vedligeholde leverancen. Dog forlanger Safco A/S, at disse forbliver fortrolige.

11. Værneting og lovvalg

11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser, og som i det hele taget måtte opstå mellem Safco A/S og køber, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Retten i Viborg.

12. Sprog/Language

12.1 Dette dokument er som original affattet på dansk. Dokumentet vil ved henvendelse til Safco A/S kunne udleveres i en autoriseret engelsk oversættelse. Det er dog dokumentets danske ordlyd der er gældende.  
12.2 The original language of this document is Danish. Please contact Safco A/S for an official English translation. However, the Danish text of the document shall prevail.